รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1นางกัลยา มาลัย 055616180 
102บ้านกล้วยนายประเสริฐ วงค์คำ 055612379 
103บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)  055612372 
105บ้านคลองปลายนานายนัฐพล กลมกล่อม 055632407 
108บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)นายบุญเกิด เผือกใต้ 055645326 
109บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)  055645368 
110บ้านปากคลองนายภาณุพงศ์ ชูมา   
111บ้านปากแควนายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน 055612378 
112บ้านเพชรไฝ  055612593 
113บ้านมนต์คีรี  055617431 
114บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค 055697369 
115บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ 045455751 
117บ้านวังขวาก    
118บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)นายชวลิต เอี่ยมเขียน 055614012 
119บ้านวังทองแดงนายรังสรรค์ เกิดศรี   
120บ้านวังวน  055614034 
121บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)นายสมชาย ป้อมแก้ว 055611698 
123บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)นางสาววาริน คล่ำคง 055632406 
125บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  055614035 
128บ้านเหมืองตามุกนายสุพจน์ กล้าวาจา 055699201 
129วัดคุ้งยางใหญ่นายประจักษ์ สระชุ่ม 055699366 
130วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ 055611675 
131วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)นายบุญเชิด ทับศูนย์ 055617575 
132วัดเชตุพน  055690040 
133วัดตาลเตี้ยนายมานพ เจริญโห้ 055699437 
134วัดปากพระนายพิเชษฐ์ หมอนทอง   
135วัดยางเอน  055632370 
136วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)นายประเสริฐ เดาวเรส 055699370 
140วัดหนองตาโชติ    
141ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)นางฆัสรา เกษมสำราญ 055699198 
142อนุบาลเมืองสุโขทัย  055697371 
143อนุบาลสุโขทัยนายปัญญา นิใจ 055612864 
201เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน 055689018 
202บ้านคลองไผ่งาม  055614030 
203บ้านด่านนายวีระพันธ์ พรมมี 055689017 
204บ้านตลิ่งชันนายทองทศ ศรีนรา 055614064 
205บ้านปากคลองร่วมนายสมพร บนขุนทด 055690032 
206บ้านลานกระบือนายธนวัฒน์ พุดจาด 055613851 
207บ้านลานทอง  055690033 
208บ้านวังโคนเปือยนายสมพงษ์ คำขาว 055690031 
210บ้านวังแดด  055634214 
211บ้านวังตะคร้อนางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม 055613743 
212บ้านวังไทร  055613774 
213บ้านวังน้ำขาวนายวันชัย แก้วเกิด 055614066 
214บ้านวังลึกนายจอย น้อยผล 055614067 
215บ้านวังหาด  055614021 
216บ้านวังหินนายจรัญ บุญตั้ง 055614016 
217บ้านหนองจังนายเชวง ครุธเกตุ 055689019 
218บ้านหนองจิกตีนเนินนายนิกร จันทร์อินทร์ 055690034 
219บ้านหนองเฒ่านายภานุพงศ์ ธนูสาร 055613658 
220บ้านหนองตม  055614025 
221บ้านหนองไม้กองนางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ 055613777 
222บ้านหนองสองตอน  055613775 
223บ้านห้วยไคร้นายนครินทร์ ผิวอ่อน 055614070 
224หนองหญ้าปล้อง (กม.78)นายพรมเมศร์ โดนดา 055690035 
225อนุบาลบ้านด่านลานหอยนายโสรส รอดประดิษฐ์ 055689016 
301บ้านขุนนาวังนายชูชาติ ขาวป้อม 055690015 
302บ้านเขาทองผางับ  055690018 
303บ้านคลองน้ำเย็นนายสมพงษ์ ขันอินทร์ 055617201 
304บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยานางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ 055614197 
306บ้านนากาหลง  055690021 
307บ้านนาเชิงคีรี  055617367 
310บ้านนาสระลอยนายเกษม อบเชย 055613778 
311บ้านน้ำพุนายอดิศักดิ์ เคลือขอน 055614061 
312บ้านน้ำลาดนายสุทัศน์ หลินเจริญ 055617360 
313บ้านเนินประดู่นายสุรชาติ บุญกำเนิด 055627122 
314บ้านเนินพยอม    
315บ้านเนินยางนางสาวศิตา โพธิ์รี 055617296 
316บ้านบึงหญ้านายวสันต์ บัวหลวง 055690022 
317บ้านป้อมประชานุกูลนายทวิต ราษี 055614037 
318บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)นายเอกลักษณ์ สมากร 055695020 
319บ้านยางเมืองนายปราโมทย์ อยู่อ้น 055614081 
320บ้านยางแหลมนายอภิรักษ์ สาบุ่ง 055627118 
321บ้านลานเอื้อง  055690019 
322บ้านลำคลองยางนายธีวสุ วงค์สุริยะ 055693500 
323บ้านวังกร่าง  055690014 
324บ้านโว้งบ่อนายเทียม จรวุฒิพันธ์ 055690017 
325บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)นายภักดี จันทรปิติกุล 055695198 
326บ้านหนองกระดิ่งนายกฤษดา แจ่มทุ่ง 055695005 
327บ้านหนองตลับนายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย 055614027 
328บ้านหนองบัวเขาดิน  055617328 
329บ้านหนองยาง  055690023 
331บ้านใหม่เจริญผลนายณัฐกิตต์ เป้ทุ่ง 055613788 
332มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)  055690020 
334วัดมุจลินทารามนายเยี่ยม ต้นกลั่น 055613780 
336วัดหนองกกนางจิตรา คำเบิก 055690013 
337ศรีคีรีมาศวิทยานายรัฐพล โพธิ์แก้ว   
338สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)    
339อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)นายนพดล อินทร์ลับ 055695004 
401บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)นายณรงค์ ภาคภูมิ 055691255 
402บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)    
404บ้านคลองตะเข้  055690000 
405บ้านดงเดือยนายทองหล่อ คล้ายแท้ 055691026 
406บ้านดอนสำโรงนายประกิจ สีนวล 055613616 
407บ้านน้ำเรื่องนายพิรุณ กาสาย 055655271 
409บ้านประดู่เฒ่า  055690002 
410บ้านป่ามะม่วงนางวิระภรณ์ ปานจันทร์ 055657283 
411บ้านป่าสักนายเกื้อกูล เครือวัลย์ 055690004 
412บ้านโป่งแค  055690005 
414บ้านยางแดนนางสาวจินตนา ทองแจ่ม 055690011 
415บ้านวังขวัญนางปัญจพร แสงเมือง 055617640 
416บ้านหนองกระทุ่มนายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ 055690008 
417บ้านหนองตูมนายจำเนียร ตูมหอม   
418บ้านหนองบัวนายสุระพล เจ็กอยู่   
419บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)นายจักรกฤษณ์ ใจทิม 055655272 
420บ้านหนองมะเกลือนายประนอม อินทโชติ 055690007 
421บ้านหนองสามพญา  055613629 
422บ้านหนองเสาเถียรนายวิชัย นมเนย 055690008 
423บ้านหนองหญ้าปล้อง  055617232 
424บ้านใหม่โพธิ์ทอง  055691401 
425บ้านใหม่สุขเกษมนายประณต จันทร์สมคอย 055635231 
426วัดกกแรต  055635131 
427วัดคุ้งยางนายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย 055657284 
428วัดดงยาง  055690010 
429วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์ 055657282 
430วัดเต่าทอง    
431วัดท่าฉนวน  055655273 
432วัดทุ่ง  055691024 
433วัดโบสถ์นายทองใบ สุกมาก 055657280 
434วัดปรักรักนายมนตรี อินทรพุก 055657279 
435วัดศรีเมืองนางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ 055691253 
436วัดสงฆารามนายอดิวิชญ์ ทองหล่อ 055690003 
437วัดเสาหินนางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ 055690009 
438วัดหางตลาด  055655269 
439วัดใหม่ไทยบำรุง  055691414 
440อนุบาลกงไกรลาศ  055691254